Povedzme politikom, akú vládu chceme!


Každý z nás by rád žil v prosperujúcej a dobre riadenej krajine. Tragické a smutné udalosti dnešných dní len potvrdzujú, v akom hlbokom morálnom rozklade je naša spoločnosť.

Na to, aby sme potrebnú zmenu dosiahli, potrebujeme 1. čestných a spravodlivých vodcov s víziou a charizmou, 2. dobrú vládu a 3. aktívnych občanov. Vodcov si môžeme vybrať a nasledovať, k aktívnym občanom sa môžeme pridať a o dobrú vládu sa musíme sami pričiniť a sami si ju aj udržať.

Predtým sa však musíme dohodnúť na spoločnej predstave o dobrej vláde, na princípoch, ktorých dodržiavanie je rozhodujúce pre spravodlivé a efektívne spravovanie krajiny. O nasledujúcich siedmich princípoch vládnutia chceme s občanmi verejne diskutovať a ich praktické uplatňovanie spoločne sformulovať do našej predstavy o prioritách ministerstiev na  prvých 100 dní vládnutia po nastávajúcich parlamentných voľbách.

SEDEM PRINCÍPOV VLÁDNUTIA

1. Princíp zásluhovosti (meritokracie)

Prvým princípom dobrého riadenia spoločnosti je princíp zásluhovosti. Krajinu majú viesť tí, ktorí si to zaslúžia preukázanými vedomosťami, schopnosťami, skúsenosťami a zručnosťami. Vzdelaní, skúsení a múdri majú vždy privilegované postavenie pred tými, ktorým potrebné vzdelanie, vedomosti a skúsenosti chýbajú. Každé dieťa v našej krajine musí mať zaručený rovnaký prístup k dobrému vzdelaniu a práve vzdelanie musí byť hlavným predpokladom na ceste jednotlivca k lepšiemu spoločenskému uplatneniu. V dobre riadenej krajine sa kvality každého hodnotia výlučne podľa preukázaných vedomostí, schopností a dosahovanej výkonnosti. Rasová, etnická, náboženská alebo politická príslušnosť a všetko ostatné je preto irelevantné. 

2. Princíp rasovej a náboženskej znášanlivosti

Druhým princípom dobrej vlády je dodržiavanie rasovej a náboženskej znášanlivosti. V každej multietnickej krajine je kľúčom k úspechu vlády jej schopnosť vytvoriť a udržiavať harmonické spolunažívanie národa, národnostných menšín a najrôznejších náboženských skupín. Sloboda slova musí v dobre riadenej krajine tento princíp rešpektovať. 

3. Priníp neskorumpovanej vlády

Tretím princípom dobre riadenej spoločnosti je „čistá“ neskorumpovaná vláda. Len nulová tolerancia k porušovaniu tohto princípu dokáže potlačiť korupciu.  Do vedenia štátu a na vedúce pozície musia byť vyberaní neskorumpovaní a neúplatní vodcovia. Druhým predpokladom je  jednoznačne vyjadrený verejný záväzok týchto vodcov  netolerovať korupciu v akejkoľvek podobe. Nulová tolerancia korupcie znamená v praktickom živote bezpodmienečné väzenie za korupciu pre každého, bez ohľadu na to, či ide o skorumpovaného úradníka, ministra alebo iného verejného funkcionára.  

4. Princíp právneho štátu

Štvrtým princípom dobrého vládnutia je princíp právneho štátu. Ak má dobrá vláda garantovať svojim občanom slobodný život v spravodlivom štáte, musí právny štát povýšiť na svoju najvyššiu prioritu. Zákon musí platiť rovnako pre každého, chudobného aj bohatého. Tento princíp musí byť aplikovaný rovnako na tých, ktorým vláda vládne, ako aj na tých, ktorí vládnu. Ak si majú vodcovia udržať dôveru ľudí, musia sa postarať o spravodlivosť, o rovnaký meter na každého bez výnimky. Dobré meno krajiny ako právneho štátu je rozhodujúce nielen pre zahraničné investície a udržanie konkurencieschopnosti krajiny navonok, ale aj pre budovanie dôvery medzi vládou a občanmi vo vnútri krajiny.

5. Princíp sociálnej spravodlivosti

Piatym princípom dobrého vládnutia je  princíp sociálnej spravodlivosti. Základným predpokladom dodržiavania tohto princípu a udržania sociálneho zmieru v našej krajine je zvládnutie hrabivosti nositeľov moci, ktorí si po roku 1989 urobili zo štátu plantáž, na ktorej pestujú korupciu a nehanebne z toho profitujú na úkor okrádaných občanov. Moc korumpuje, a preto musí byť vykonávaná transparentne a vo verejnom záujme. Každý konflikt záujmov musí byť identifikovaný a vyriešený skôr, ako prerastie do korupcie.  

6. Princíp starostlivosti o životné prostredie

Šiestym princípom dobrej vlády je starostlivosť o životné prostredie. Dôsledné uplatňovanie tohto princípu by malo zo Slovenska urobiť zelenú, dobre udržiavanú krajinu s čistými riekami, ošetrovanými lesmi a ulicami bez špiny a odpadkov.

7. Princíp stability a politickej neutrality verejnej služby

Vláda dokáže efektívne riadiť krajinu len ak má stabilnú, politicky neutrálnu a profesionálne riadenú verejnú službu. Prostredníctvom ľudí pracujúcich vo verejnej služby vláda realizuje svoje programové ciele a plní sľuby, ktoré dala občanom. Svoju prácu by mali vykonávať odborne, nezaujato a nestranne, efektívne a v súlade so zákonmi. V skutočnosti tam sedia politickými elitami dosadzovaní „otroci“, ktorí musia na slovo plniť stranícke príkazy. Preto uplatňovanie tohto princípu – odpolitizovanie verejnej služby – je rozhodujúcim predpokladom úspešnej transformácie morálne zdevastovanej krajiny na prosperujúci a spravodlivý právny štát.

Have any Question or Comment?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Naše ciele:

Podporovať efektívne a čestné spravovanie verejných záležitostí aktivitami zameranými na:

  • Otvorenú a pravdivú analýzu súčasného stavu
  • Definovanie súvisiacich problémov
  • Návrhy na ich riešenie
  • Získavanie demokratickej podpory pre navrhované opatrenia
  • Sprostredkovanie dialógu medzi občanmi a politickou elitou

Anketa

Dokážeme ako občania presadiť depolitizáciu úradov?

View Results

Loading ... Loading ...