Okrúhle stoly – výzva občanom


​Občianske združenie Fórum občanov Slovenska reaguje na narastajúcu zlobu  a šírenie nenávisti v spoločnosti projektom zameraným na zmenu v politickej správe štátu, ktorá vychádza z návrhov na:

1. Úpravu legislatívy, ktorá zabezpečí trvale udržateľnú moc občanov nad zákonodarnou, výkonnou a súdnou mocou.

2. Zmenu volebného zákona tak, aby vo všetkých voľbách  kandidovali občianski kandidáti a kandidáti politických strán za rovnakých podmienok (proporcionálneho a spravodlivého zastúpenia občanov v zákonodarnom zbore), a to výlučne iba s podporou a výberom občanov a nie výberom centrál politických strán.

3. Zmenu podmienok výkonu referenda tak, aby bol dodržaný jeho binárny charakter (áno alebo nie) a voliči s negatívnym postojom k referendovej otázke neboli nútení hlasovať „nohami doma“ len preto, aby nedovolili systému referenda otočiť ich hlas proti ich voľbe, čo je dnešný stav.

4. Decentralizovaný demokratický štát s odpolitizovanou verejnou službou, osobitne štátnou službou. 

5. Delegovanie moci na orgány zastupiteľskej demokracie v organizačnej hierarchii štátu výlučne od občana smerom hore – na obec (mestá) a vyššie územné celky a nikdy nie naopak, decentralizované delegovanie kompetencií bude smerované do miest výskytu riešených problémov.

6. Eliminovanie možnosti vytvárať z úrovne štátu (štátny dirigizmus) alebo vyššieho územného celku samostatné úrady s vymedzenou regionálnou kompetenciou na území nižšieho celku (teraz okresné úrady).

7. Zmenu štátu  v jeho hierarchickom usporiadaní na hlavný  nástroj  občianskej spoločnosti, ktorým  si občania, pri rešpektovaní rovnosti práv a povinností občanov,  spoločnými silami zabezpečia  tie  potreby, ktoré občan nemôže dosiahnuť sám, prípadne  so svojou rodinou.

8. Financovanie štátu ako zrkadlový obraz delegovaných kompetencií, t.j. financovanie štátu riešiť dohodnutými systémovými príspevkami  miest a obcí, regiónov, teda  miestami vytvárania finančných zdrojov. Táto finančná politika  umožní jednotlivým stupňom samospráv (regiónom) finančnou politikou ovplyvňovať rozvoj regiónov (nie každý región má rovnaké  životné náklady, nie je dôvod na rovnaké dane v  plnej štruktúre v každom regióne). To nevylučuje racionálny centrálny výber a správu daní na rôzne účty, podielové financovanie spoločných cieľov, využívanie výhod centrálnych nákupov, štátnych úverov a všetkého, čo je výhodné riešiť spoločne, alebo na úrovni štátu.

9. Efektívny, odpolitizovaný a profesionálny výkon verejnej správy s minimálnymi nákladmi na riadiaci a správny aparát.

10. Prísne dodržiavanie personálneho oddelenia výkonnej a zákonodarnej (legislatívnej) právomoci na všetkých stupňoch verejnej správy (starosta – primátor – predseda orgánu vyššieho územného celku – predseda vlády – prezident republiky nemôžu byť poslancami na žiadnych stupňoch – od obce až po NR SR a EP). Táto zásada je dnes legislatívne ošetrená iba čiastočne. 

11. Zmena vnútorného organizačného a inštitucionálneho usporiadania štátu: Na túto tému existuje veľa odborných názorov, existujú štúdie, na ktoré boli vynaložené prostriedky spoločnosti a sú nevyužité v archívoch. Je treba umožniť mestám a obciam,  aby sa  v danej veci dohodli, alebo predložili návrhy občanom na rozhodnutie. 

​Komunálne a krajské voľby, aj tie ostatné, dokazujú, že vo voľbách, v ktorých  môžu kandidovať občianski kandidáti, politické strany nevíťazia. Je na nás,  občanoch s volebným právom, aby sme si v regiónoch  vybrali osobnosti, ktoré prijmú záväzok  slúžiť občanom, osobnosti s víziou, predvídavosťou, odbornosťou, s manažérskymi zručnosťami a  s vôľou meniť veci k lepšiemu. Porozmýšľajme spolu, ako v diskusii za štyrmi okrúhlymi stolmi dotvoríme načrtnutý program a ako ich podporíme vo voľbách namiesto služobníkov centrál politických strán. Založme alebo nájdime politickú stranu alebo hnutie, ktoré s týmto programom pôjde s nami do volieb. 

Ako sa môžete na zmene v správe štátu podieľať?

12. Oboznámte sa s cieľmi prezentovanými  v depolitizácii štátnej služby, zmenách volebného zákona, výkonu referenda a zmeny v politickej správe štátu (podkladové dokumenty budeme postupne zverejňovať).  

13. Spracujte návrh začlenenia cca 6 000 volebných  okrskov do  Teritoriálnych volebných okrskov – (jeden TVO cca 30 000 voličov). Tým by mal v jednotlivých krajoch vzniknúť nasledovný počet TVO: Banskobystrický 17, Bratislavský 20, Košický 21, Nitriansky 19, Prešovský 22, Trenčiansky 16, Trnavský 16 a Žilinský 19. Výsledok pošlite na mail sk.forum@sk-forum.sk. Návrhy poskladáme za celú republiku.

14. Občianskych 150 kandidátov bude kandidovať na jednej kandidátke s jediným rozdielom, že kandidáti nebudú vybraní centrálou politickej strany, ale občanmi žijúcimi v TVO, a to podporou viac ako 4OO voličov a následnou selekciou v TVO. 

15. Vyberte medzi sebou a občanmi bez straníckej príslušnosti osobnosti s víziou, predvídavosťou, odbornosťou, manažérskymi schopnosťami, s vôľou meniť veci k lepšiemu,  ktoré prijmú záväzok  slúžiť občanom a vyzvite ich, aby kandidovali do Národnej rady Slovenskej republiky v tohtoročných voľbách s podporou 400 voličov z TVO. Prihlásiť sa môže ľubovoľný počet kandidátov, spôsob výberu v rámci TVO bude dohodnutý s kandidátmi včas.

16. Navrhujeme Vám, aby každý, kto zvažuje svoju kandidatúru, oznámil svoj zámer na mailovú adresu sk-forum@sk-forum.sk a ďalej sa aktívne zúčastňoval práce na dolaďovaní projektu. Ďalšie informácie budú nasledovať v priamom kontakte s tými, ktorí sa ozvú a prejavia záujem participovať na projekte.

Pre záujem zúčastniť sa okrúhlych stolov nás môžete kontaktovať pomocou kontaktného formulára.

Naše ciele:

Podporovať efektívne a čestné spravovanie verejných záležitostí aktivitami zameranými na:

  • Otvorenú a pravdivú analýzu súčasného stavu
  • Definovanie súvisiacich problémov
  • Návrhy na ich riešenie
  • Získavanie demokratickej podpory pre navrhované opatrenia
  • Sprostredkovanie dialógu medzi občanmi a politickou elitou

Anketa

Dokážeme ako občania presadiť depolitizáciu úradov?

View Results

Loading ... Loading ...