O nás

Právna forma

Fórum občanov Slovenska (SK.FORUM) je dobrovoľné záujmové združenie občanov, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky. Názov združenia v anglickom jazyku je Slovakian Citizen’s Forum (SK.FORUM). Združenie je samostatnou právnickou osobou zaregistrovanou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 5. mája 2006, číslo spisu VVS/1-900/90-282 21. Sídlom združenia je ul.Dr.Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava 2. Pridelené identifikačné číslo organizácie (IČO) je: 30803420. Predsedom Fóra občanov Slovenska je Ľubomír Plai.

Vízia SK.FORUM

Vyspelá občianska spoločnosť, ktorá bude podporovať a rozvíjať v občanoch ich dobré ľudské vlastnosti, záujem o veci verejné, etiku a morálku v postojoch rešpektujúcich spoločné ale aj špecifické záujmy občanov v súlade s Ústavou, vieru v spoločne uznávané hodnoty a pocit individuálnej zodpovednosti za ich uplatňovanie v spoločnosti.

Poslanie SK.FORUM

Rozvíjať činnosti smerujúce k posilneniu občianskej spoločnosti so zameraním na efektívne a čestné spravovanie verejných záležitostí.

Pri napĺňaní tohto poslania spolupracovať s ďalšími združeniami, organizáciami, inštitúciami i súkromnými osobami, organizovať prednášky, konferencie, semináre a iné stretnutia a publikovať informačné materiály, príručky, periodické tlačoviny a inak používať tlač, elektronické a audiovizuálne médiá.

Čo chceme dosiahnuť

To, čo chceme, sme vyjadrili v Občianskej deklarácii z 1. júna 2006. Ako občanom nám ide predovšetkým o otvorenú a pravdivú analýza súčasných problémov v spoločnosti, o hľadanie opatrení na ich elimináciu a hľadanie demokratickej podpory na ich realizáciu v dialógu s vládou, parlamentom, jednotlivými organizáciami a inštitúciami vo verejnom aj privátnom sektore. Pozývame všetkých občanov, členov a sympatizantov Fóra občanov Slovenska k definovaniu konkrétnych cieľov a úloh prospešných pre rozvoj spoločnosti a zlepšovanie životných podmienok spoluobčanov a ich rodín.

Čo ponúkame

Identifikovanie, zhromažďovanie, evidovanie a riešenie problémov v efektívnom a čestnom spravovaní verejných záležitostí. Výmenu názorov a otvorenú diskusiu zameranú na analýzu príčin vzniku a negatívnych dopadov neriešenia problémov na občiansku spoločnosť. Návrhy a opatrenia na riešenie problémov. Kumuláciu návrhov do logických celkov. Spoločné vypracovanie postupov na realizáciu kumulovaných alebo jednotlivých návrhov na riešenie problémov. 

Hlavné aktivity

Zameranie činnosti SK.FORUM sa odvíja od Občianskej deklarácie Nie sme na predaj z 1.júna 2006. Hlavné aktivity sú koncentrované do piatich tematických celkov:

 1. Občianska lupa ako priestor pre občanov a členov SK.FORUM na pomenovanie a registrovanie skutočných problémov, ktoré trápia občana a chce ich riešiť.
 2. Fórum názorov ako priestor na vyjadrovanie názorov občanov na zadanú aktuálnu tému.
 3. Diskusné fórum ako priestor na riadenú diskusiu na webovej stránke SK.FORUM na témy vybrané z registra problémov evidovaných v Občianskej lupe.
 4. e-Agora ako priestor na stretnutia občanov vyjadrujúcich postoje k názorom hlavného rečníka na vopred zadanú tému.
 5. Programy ako prostriedok na konkrétne riešenia projektov smerujúcich k naplneniu hlavného cieľa.

Kto nás podporuje

Činnosť SK.FORUM je financovaná z členských príspevkov, darov, grantov, dotácií a 2% dobrovoľných príspevkov.

História vzniku

Fórum občanov Slovenska bolo zaregistrované ako občianske združenie 5. mája 2006 prípravným výborom. Vzniklo na platforme občianskej deklarácie Nie sme na predaj sformulovanej v máji 2006, zverejnenej a podpísanej jej signatármi 1. júna 2006.

Členstvo

 1. Členstvo v SK.FORUM je dobrovoľné. Členstvo v SK.FORUM môže mať formu sympatizujúceho, aktívneho, kolektívneho a čestného členstva.
 2. Sympatizujúcim členom sa stane fyzická osoba dňom doručenia podpísanej prístupovej listiny Predstavenstvu. Má právo na informácie o činnosti SK.FORUM.
 3. Aktívnym členom sa stane fyzická osoba po uzatvorení dohody o aktívnom členstve a zaplatení členského príspevku, ktorého minimálnu výšku určí Predstavenstvo. Má právo podieľať sa na činnosti, voliť orgány SK.FORUM a byť do nich volená.
 4. Kolektívnym členom sa môže stať právnická osoba po uzatvorení dohody o kolektívnom členstve a zaplatení dohodnutého členského príspevku. Kolektívny člen má právo prostredníctvom menovaného zástupcu podieľať sa na činnosti, voliť orgány SK.FORUM a byť do nich volený.
 5. Čestným členom sa na návrh Predstavenstva stane fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa mimoriadne zaslúžila o rozvoj demokracie a občianskej spoločnosti.. Má právo byť informovaná o činnosti SK.FORUM a zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia s hlasom poradným. Čestné členstvo môže byť udelené aj in memoriam.
 6. Člen SK.FORUM je povinný:
 1. podieľať sa na činnosti SK.FORUM a napĺňaní jeho cieľa podľa svojich najlepších schopností a možností; táto povinnosť sa nevzťahuje na sympatizujúceho člena,
 2. dodržiavať stanovy SK.FORUM, riadiť sa rozhodnutiami orgánov SK.FORUM,
 3. zdržať sa všetkých konaní, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom poškodiť záujmy SK.FORUM a jeho dobré meno,
 4. do 30 dní písomne oznámiť SK.FORUM všetky zmeny údajov vedených v zozname členov týkajúcich sa jeho osoby.

      7. Členstvo v SK.FORUM zaniká:

 1. vystúpením člena z SK.FORUM ku dňu doručenia písomného oznámenia o vystúpení člena z SK.FORUM Predstavenstvu,
 2. zrušením členstva na základe písomného rozhodnutia Predstavenstva z dôvodov porušovania stanov alebo povinností člena, alebo pre konanie v rozpore s cieľom činnosti SK.FORUM uvedeným v čl. I bod 3) týchto stanov.
 3. zánikom SK.FORUM,
 4. smrťou alebo zánikom člena.

     8. V prípade zániku členstva sa zaplatený členský príspevok nevracia.