Program Depolitizácia


Už vážne nemáme čas!

Určite sa zhodneme, že v našom štáte nič nefunguje tak, ako by malo a mohlo. Od padajúcich mostov a nedostavaných diaľníc, neschopnosti ministerstiev koncepčne pracovať a zmysluplne čerpať eurofondy až po kolabujúce školstvo a zdravotníctvo. Medzi tým je tisíc ďalších „drobností“ ktoré by zabili aj slona. Nič zásadné, čo by predznamenalo obrat k lepšiemu, sa nedeje. Žiadna reforma na tom doteraz nič nezmenila a ani chystaná „reforma reforiem“ na tomto stave nič nezmení. 

Stále neriešime podstatu problému. Tá spočíva v tom, že politici si privlastnením inštitúcií urobili zo štátu plantáž, na ktorej pestujú korupciu. Cez politické nominácie všade tlačia svojich ľudí a peniazmi nás, daňových poplatníkov, ich korumpujú (slušnými platmi poslancov, ministrov, predsedov, generálnych riaditeľov, členov predstavenstiev štátnych podnikov, vysokých štátnych úradníkov, úradníkov a ďalšieho pre politikov „občianskeho plebsu“). Politici dnes už nie sú ľudia, od ktorých očakávame presadzovanie verejného záujmu. Sú to hrabivci opití mocou a peniazmi, bez empatie a schopnosti vcítiť sa do starostí a potrieb občanov. Načo vlastne sú? Takých nepotrebujeme. Stále platí varovanie Thomasa Jeffersona, že pre občanov sú nebezpečné dve skupiny ľudí – zločinci a politici. Tých druhých treba zviazať reťazami právneho štátu, aby sa z nich nestala legalizovaná verzia tých prvých. Presne to sa stalo. 

Ako občania sme nebezpečenstvo premeny demokracie na totalitu podcenili a proces formovania a spravovania svojho domova sme nezvládli. Poctivo si musíme priznať, že na morálnom rozklade spoločnosti sme sa podpísali všetci svojou ľahostajnosťou a tolerovaním praktík ničiacich demokraciu a právny štát. Spoločnými silami by sme túto vinu mali aj odčiniť. Pre dobro našich detí, vnúčeniec a ďalších generácií roduverných Slovákov. 

Zneužívanie politickej moci prerástlo (vďaka nezvládnutej hrabivosti) do politickej kriminality a mafiánskeho riadenia štátu. Výsledkom 30-ročného „snaženia“ našich politikov je súčasný žalostný stav spoločnosti, v ktorej občania strácajú poslednú nádej na zmenu k lepšiemu. Ak sa spoločne nedokážeme zmobilizovať a presadiť zmenu, zostane nám len to, čo si zaslúžime – mafiánsky štát s vládou ktorá prišla o legitimitu a my ju nedokážeme vymeniť. Hlavu v smútku má každý, kto hľadá odpoveď na otázku: Vymeniť áno, ale za koho? 

Skúsme sa spolu zamyslieť, čo s tým môžeme urobit? To, čo sme si 30 rokov „budovali“ nezmeníme za deň. Rečou revolučných básnikov stojíme dnes pred národnooslobodzovacím zápasom za vymanenie spod nadvlády politických mafií. V snahe predísť extrémnym riešeniam navrhujem (snažím sa o to už 19 rokov) systémovú zmenu, ktorej jedinou a postačujúcou podmienkou je depolitizácia – zmena spôsobu uplatňovania politickej moci. Briti to urobili v roku 1854.

Verejnú správu si platíme z daní a chceme, aby fungovala efektívne, účelne a hospodárne. Politici to negujú. Nimi zavedený systém riadenia štátu cez politicky dosadzovaných ľudí im otvoril cestu k tunelovaniu verejných financií. Práve toto musíme zmeniť. Depolitizáciou politici stratia „motiváciu“ uchádzať sa o verejné funkcie. Kamufláž zastupovať nás občanov na základe otvorených a slobodných volieb pre nich stratí zmysel. Občanmi presadené odpolitizovanie (politici si sami rybník nevypustia) zruší politikmi zavedené „otrokárstvo“ vo verejnom sektore, oslobodí ľudí pracujúcich vo verejnej službe nie slaboduchým per huba „uvoľnili sme ruky prokurátorom a policajtom,“ ale skutočnou systémovou zmenou zavedenou do právneho poriadku. Otvorí dvere profesionalizácii, stabilite a politickej neutralite verejnej služby. 

Každý občan a aj zamestnanec vo verejnom sektore musí mať istotu, že politici viac nebudú mať možnosť stranícky vyberať a vyhadzovať ľudí a znásilňovať ich integritu, spochybňovať ich bezvýhradnú oddanosť zákonom a ostatným predpisom pri výkone práce a presadzovaní verejného záujmu. Jednoducho a jasne potrebujeme nových politikov, ktorých si vyberieme z neskazenej väčšinovej časti občianskej spoločnosti.

V prvom rozhodujúcom kroku navrhujem legislatívne upraviť depolitizáciu štátnej služby ako systémovú zmenu (hlavný bod programu občianskej iniciatívy) takto:

  1. Oddeliť politickú zodpovednosť politického nominanta za riadenie orgánu štátnej správy od manažérskej zodpovednosti profesionálneho vedúceho zamestnanca za riadenie služobného úradu.
  2. Vylúčiť možnosť politického nominanta zasahovať do riadenia ľudských zdrojov v služobnom úrade.
  3. Vylúčiť možnosť politického nominanta priamo riadiť štátnych zamestnancov v stálej štátnej službe. 
  4. Riadiť výkon štátnej služby odborne spôsobilými vedúcimi zamestnancami v stálej štátnej službe na základe transparentného výberového konania a presne zadefinovať nedovolené personálne praktiky.
  5. Upraviť spôsob výberových konaní na miesta v štátnej službe na princípe zásluhovosti a tak, aby sa vylúčila možnosť politicky zasahovať do tohto procesu. 

K bodu 1

Moderný systém štátnej služby je založený na striktnom rozlišovaní medzi politickými a nepolitickými úlohami v rezorte. Manažérsku zodpovednosť za riadenie služobného úradu treba zveriť generálnemu tajomníkovi služobného úradu. Zrušiť jeho postavenie politického nominanta vymenúvaného vládou na návrh ministra aj bez výberového konania. Tým by sa otvorili dvere ku skutočnému odpolitizovaniu a novému systémovému nastaveniu štátnej služby. V takomto systéme štátni zamestnanci zodpovedajú za výkon delegovaných právomocí ministrovi prostredníctvom generálneho tajomníka a parlamentu prostredníctvom ministra. Vláda v zastúpení ministra rozhoduje o tom, čo je vo verejnom záujme a prečo a vydáva inštrukcie k plneniu vládnej politiky. Štátni zamestnanci radia ministrovi a implementujú jeho rozhodnutia. Pomáhajú ministrovi plniť jeho povinnosti vo vzťahu k národnej rade a k verejnosti a súčasne si musia plniť svoje povinnosti ako štátni zamestnanci podľa zákona o štátnej službe. Štátni zamestnanci sú povinní poskytovať národnej rade a výborom národnej rady potrebné informácie o implementácii vládnej politiky.

K bodu 2 a 3

Štátni tajomníci a iní politickí poradcovia v kancelárii ministra plnia politické úlohy a pomáhajú ministrovi pri plnení jeho cieľov v celom rozsahu jeho portfólia. V komunikácii so štátnymi zamestnancami poskytujú dôležité informácie, usmernenia a požiadavky súvisiace s realizáciou rezortnej politiky a pomáhajú tak štátnym zamestnancom lepšie plniť úlohy. Nemôžu však priamo riadiť štátnych zamestnancov, čo je žiaľbohu zničujúca prax na našich ministerstvách (učiteľ v postavení štátneho tajomníka riadi generálneho riaditeľa sekcie geológie a pod.). Štátni zamestnanci musia mať apolitické postavenie a za plnenie úloh zodpovedajú ministrovi prostredníctvom generálneho tajomníka. Ten riadi stabilne výkon štátnej služby v služobnom úrade (zostáva aj po zmene vlády alebo výmene ministra), pomáha ministrovi čerpať z hlbokých odborných vedomostí a praktických skúseností štátnych zamestnancov v stálej štátnej službe a plniť úlohy ministerstva efektívne, účinne, hospodárne a v súlade so zákonmi a etickým kódexom.

Z praktického hľadiska sú vzťahy medzi kanceláriou ministra a služobným úradom realizované priamou komunikáciou ministra a jeho poradcov so štátnymi zamestnancami, teda nielen s generálnym tajomníkom. To ministrovi a jeho poradcom umožňuje konzultovať a získavať rady priamo od najskúsenejších a najerudovanejších štátnych zamestnancov v danej oblasti. Súčasne s tým sú vyšší štátni úradníci informovaní o aktuálnom smerovaní a môžu generálneho tajomníka včas upozorniť na citlivé a dôležité záležitosti, ktoré bude musieť riešiť. V prípade pochybností si musí štátny zamestnanec overiť, či usmernenia tlmočené politickým poradcom sú autorizované ministrom a aj to, či odborné odporúčania v konkrétnej veci boli politickým poradcom tlmočené ministrovi. 

K bodu 4 a 5

Výber ľudí do verejnej služby na princípoch zásluhovosti prakticky znamená, že rozhodnutie o najlepšom uchádzačovi sa riadi výlučne overením jeho schopností zvládať danú prácu. Výber podľa zásluh garantuje výber toho najlepšieho na výkon práce, a to preskúšaním a overením vedomostí, zručností, schopností a osobnostných predpokladov podľa definovaných požiadaviek (kritérií výberu).

Výberová komisia hodnotí uchádzačov individuálne, transparentne, nestranne a eticky na základe získaných dôkazov a toho, ako zodpovedajú požiadavkám zadefinovaným v opise práce na obsadzovanom mieste. Na obsadzované miesto odporučí toho, ktorý najlepšie vyhovuje kritériám výberu a určí poradie ostatných uchádzačov. Rozhodnutie podlieha kontrole a musí byť výberovou komisiou obhájiteľné aj na verejnosti. Na hodnotenie uchádzačov je k dispozícii celý rad metód, z ktorých výber a spôsob hodnotenia sa riadi podľa obsadzovaného miesta, opisu práce, požiadaviek na výkon práce a zadefinovaných kritérií výberu. 

Zhrnutie

Ak sa vo facebookovej skupine Fórum občanov Slovenska spojíme na presadenie tejto občianskej priority v dostatočnom počte, určite sa medzi nami nájde charizmatický vodca, ktorý nás povedie až do víťazného konca – k účasti v slobodných voľbách v podobe nového politického subjektu zloženého z občanov presadzujúcich tento jednobodový program, túto zásadnú politickú prioritu. Zápas pred ktorým stojíme, nebude ľahký. Predstavu o tom, ako bude prebiehať, nám dnes v priamom prenose predvádzajú politické mafie súperiace o moc v štáte. Ak budeme nečinne čakať na víťaza, dočkáme sa totality – definitívneho konca slobody a demokracie.

Ľubomír Plai

Have any Question or Comment?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Naše ciele:

Podporovať efektívne a čestné spravovanie verejných záležitostí aktivitami zameranými na:

  • Otvorenú a pravdivú analýzu súčasného stavu
  • Definovanie súvisiacich problémov
  • Návrhy na ich riešenie
  • Získavanie demokratickej podpory pre navrhované opatrenia
  • Sprostredkovanie dialógu medzi občanmi a politickou elitou

Anketa

Dokážeme ako občania presadiť depolitizáciu úradov?

View Results

Loading ... Loading ...