Diskusné Fóra

Domov Diskusné Fóra

  • Fórum
  • Témy
  • Príspevky
  • Posledný článok
  • Princíp zásluhovosti (meritokracie)
   Prvým princípom dobrého riadenia spoločnosti je princíp zásluhovosti. Krajinu majú viesť tí, ktorí si to zaslúžia preukázanými vedomosťami, schopnosťami, skúsenosťami a zručnosťami. Vzdelaní, skúsení a múdri majú vždy privilegované postavenie pred tými, ktorým potrebné vzdelanie, vedomosti a skúsenosti chýbajú. Každé dieťa v našej krajine musí mať zaručený rovnaký prístup k dobrému vzdelaniu a práve vzdelanie musí byť hlavným predpokladom na ceste jednotlivca k lepšiemu spoločenskému uplatneniu. V dobre riadenej krajine sa kvality každého hodnotia výlučne podľa preukázaných vedomostí, schopností a dosahovanej výkonnosti. Rasová, etnická, náboženská alebo politická príslušnosť a všetko ostatné je preto irelevantné.
  • 0
  • 0
  • Žiadne témy

  • Princíp rasovej a náboženskej znášanlivosti
   Druhým princípom dobrej vlády je dodržiavanie rasovej a náboženskej znášanlivosti. V každej multietnickej krajine je kľúčom k úspechu vlády jej schopnosť vytvoriť a udržiavať harmonické spolunažívanie národa, národnostných menšín a najrôznejších náboženských skupín. Sloboda slova musí v dobre riadenej krajine tento princíp rešpektovať.
  • 0
  • 0
  • Žiadne témy

  • Princíp neskorumpovanej vlády
   Tretím princípom dobre riadenej spoločnosti je „čistá“ neskorumpovaná vláda. Len nulová tolerancia k porušovaniu tohto princípu dokáže potlačiť korupciu.  Do vedenia štátu a na vedúce pozície musia byť vyberaní neskorumpovaní a neúplatní vodcovia. Druhým predpokladom je  jednoznačne vyjadrený verejný záväzok týchto vodcov  netolerovať korupciu v akejkoľvek podobe. Nulová tolerancia korupcie znamená v praktickom živote bezpodmienečné väzenie za korupciu pre každého, bez ohľadu na to, či ide o skorumpovaného úradníka, ministra alebo iného verejného funkcionára.
  • 0
  • 0
  • Žiadne témy

  • Princíp právneho štátu
   Štvrtým princípom dobrého vládnutia je princíp právneho štátu. Ak má dobrá vláda garantovať svojim občanom slobodný život v spravodlivom štáte, musí právny štát povýšiť na svoju najvyššiu prioritu. Zákon musí platiť rovnako pre každého, chudobného aj bohatého. Tento princíp musí byť aplikovaný rovnako na tých, ktorým vláda vládne, ako aj na tých, ktorí vládnu. Ak si majú vodcovia udržať dôveru ľudí, musia sa postarať o spravodlivosť, o rovnaký meter na každého bez výnimky.Dobré meno krajiny ako právneho štátu je rozhodujúce nielen pre zahraničné investície a udržanie konkurencieschopnosti krajiny navonok, ale aj pre budovanie dôvery medzi vládou a občanmi vo vnútri krajiny.
  • 0
  • 0
  • Žiadne témy

  • Princíp sociálnej spravodlivosti
   Piatym princípom dobrého vládnutia je princíp sociálnej spravodlivosti. Základným predpokladom je zakomponovanie tohto princípu do stratégie inkluzívneho rastu a zvládnutie hrabivosti nositeľov moci, ako hlavnej príčiny potenciálneho zlyhania demokracie v krajine. Keďže najúčinnejším prostriedkom na uspokojovanie hrabivosti jednotlivcov je moc a korupcia, nesmie dobrá vláda dovoliť, aby rozhodovanie demokratickou väčšinou v akomkoľvek orgáne verejnej moci na ktoromkoľvek stupni bolo zmarené korupciou nositeľov tejto moci v krajine.
  • 0
  • 0
  • Žiadne témy

  • Princíp starostlivosti o životné prostredie
   Šiestym princípom dobrej vlády je starostlivosť o životné prostredie. Dôsledné uplatňovanie tohto princípu by malo zo Slovenska urobiť zelenú, dobre udržiavanú krajinu s čistými riekami, ošetrovanými lesmi a ulicami bez špiny a odpadkov.
  • 0
  • 0
  • Žiadne témy

  • Princíp stability a politickej neutrality verejnej služby
   Siedmym princípom dobrej vlády je princíp stability a politickej neutrality verejnej služby. Efektívne riadiť krajinu dokáže dobrá vláda len ak má dobre zorganizovanú verejnú službu. Prostredníctvom verejnej služby vláda realizuje svoje programové ciele a plní sľuby, ktoré dala občanom. Rozhodnutia vlády a parlamentu musí totiž niekto vykonať. Vláda ani 150 poslancov sami osebe nedokážu so svojimi „riadiacimi aktami“ v reálnom živote nič urobiť. Na to máme v spoločnosti desaťtisíce úradníkov (nielen ministerských, ale aj tých, čo sedia na okresných úradoch, v kanceláriách ústavných činiteľov, na súdoch, na polícii, na prokuratúre), ktorí ich vo svojej každodennej práci uvádzajú do života a mali by sa striktne pridržiavať zákonov a konania vo verejnom záujme. Na to, aby to mohli robiť, nesmú byť nikomu "zaviazaní", musia byť chránení proti svojvoľnému politickému zasahovaniu a ohýbaniu paragrafov, straníckemu klientelizmu, rodinkárstvu, protežanstvu a diskriminácii. Pre systém verejnej služby, v ktorej pracujú, je preto rozhodujúcim faktorom jej odpolitizovanie ako základný predpoklad jej stability a politickej neutrality.
  • 0
  • 0
  • Žiadne témy