Email servis
Úvodná stránka > Programy a projekty
Programy a projekty:

Školská reforma na Slovensku

Školská reforma je súhrnom cielených zmien v organizácii a štruktúre školstva, v cieľoch, obsahu, metódach a prostriedkoch výchovy a vzdelávania, zmien, ktoré su vyvolané sociálnymi a inými príčinami. Školské reformy tak reagujú na rozpory medzi spoločenskou potrebou a výkonnosťou školstva. Tie su často sprevádzané politickým bojom a niekedy sú dosiahnuté výsledky skôr kozmetickou úpravou ako reformou. Ozajstné reformy musia prísť včas a riešit hlavné problémy školstva systémovo.

Občianská výchova - záver ankety

Sme radi, že problematika výuky občianskej výchovy na našich základných a stredných školách vyvolala takú širokú diskusiu. Vysoký počet respondentov nás príjemne prekvapil a utvrdil nás v tom, že táto anketa nebola zbytočná a jej výsledky môžeme považovať za relevantné.

Vlastnícke práva

Ako sa u nás dajú obmedziť vlastnícke práva? Jednoducho – rozhodnutím úradníkov a následným vyhlásením v úradníckom žargóne tzv. chránenej skutočnosti.

Občianská výchova

Pre budúcnosť našej krajiny sú dôležití občania, ktorí budú konať samostatne, ktorí budú zodpovedne pristupovať k verejným záležitostiam, ktorí budú participovať na rozhodnutiach týkajúcich sa hlavne komunity, v ktorej žijú a ktorí budú plne rešpektovať princípy demokracie, ľudských práv, slobody a rovnosti. Preto je dôležité vidieť výchovu k občianstvu komplexne, chápať ju nielen ako záležitosť škôl, ale ako súčasť celoživotného vzdelávania.

Stratégia SK.FÓRA na roky 2006 až 2009

Strategický plán 2006 – 2009 formuluje najdôležitejšie aktivity pri napĺňaní vízie a poslania SK.FÓRA vyjadrené v strategických prioritách, medzi ktoré patrí najmä posilňovanie väzieb medzi občanmi a vládou, podnecovanie ich účasti na verejnej správe a súčasné zlepšovanie schopnosti SK.FÓRA efektívne komunikovať, podporovanie elektronickej verejnej správy ako nástroja na zvyšovanie účasti občanov na verejnej správe a identifikovanie, zhromažďovanie, evidovanie a riešenie problémov v efektívnom a čestnom spravovaní verejných záležitostí.

Komunálne voľby 2006

Voľby do obecných a mestských zastupiteľstiev a voľby starostov a primátorov obcí sa uskutočnia v sobotu 2. decembra.

Väčšinový či pomerný volebný systém?

Téma zmeny volebného systému sa stáva pravidelne súčasťou predvolebnej agitácie politických strán.

Parlamentné voľby 2006

Náš volebný systém neumožňuje voliť len politickú stranu, ale preferenčnou voľbou (pridelením prednostných hlasov) priamo rozhodovať aj o personálnom zložení zákonodarného zboru.

Ochrana osobných údajov

© Všetky práva vyhradené. Fórum občanov Slovenska. 2012