Email servis
Úvodná stránka > Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

SK-Fórum spracúva osobné údaje používateľov webovských stránok spoločnosti SK-Fórum za účelom uplatnenia práv a povinností, ktoré SK-Fórum vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR. SK-Fórum spracúva o používateľoch nasledovné údaje: adresné, identifikačné príp. ďalšie osobné údaje (napr. lokalizačné údaje), ktoré používateľ webovskej stránky uvedie za účelom sprístupnenia alebo poskytnutia služby prostredníctvom webovskej stránky spoločnosti SK-Fórum, ktorých spracovanie ukladá zákon alebo podmienky poskytnutia príslušnej služby. Spracovateľom osobných údajov je výhradne SK-Fórum alebo ním poverené osoby, ktoré sú voči nemu v postavení osoby ovládajúcej alebo ovládanej v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení). Osobné údaje uchováva SK-Fórum len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu pre ktorý sa spracúvajú.

Ochrana osobných údajov

© Všetky práva vyhradené. Fórum občanov Slovenska. 2012