Email servis
Úvodná stránka > Občianska lupa > Tri piliere trvalo udržateľného rozvoja
Občianska lupa je priestor na pomenovanie a registrovanie skutočných problémov, ktoré trápia ľudí a ktorých riešenia sa márne dožadujú. Jednoducho napíšte, čo Vám na spravovaní verejných záležitostí vadí, čo neplnia alebo prehliadajú nami volení zástupcovia a pošlite nám to. Spoločne sa budeme usilovať o vyriešenie našich problémov a starostí.

Pozrite si súpis problémov, ktoré trápia občanov

Tri piliere trvalo udržateľného rozvoja

pocet zobrazen: 12159

Trvalo udržateľný rozvoj je v rámci Lisabonskej stratégie definovaný ako jednota a harmónia troch pilierov, na ktorých stojí – ekonomického, sociálneho a ekologického. Takáto politika je pochopiteľne zakomponovaná aj do našej Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky.

Každá ekonomická aktivita sa musí podrobiť procesu posudzovania jej vplyvu  na životné prostredie. Je na to zákon, žiaľ na Slovensku sa takéto posudzovanie robí len jednostranne a zaujato, i keď chvályhodne v prospech ochrany prírody. Napríklad ťažba ložísk nerastov má však svoj význam aj pre ekonomický a sociálny rozvoj mesta alebo regiónu v ktorom sa vykonáva. Takže v procese posudzovania treba hľadať rovnováhu medzi ekonomickým a sociálnym rozvojom a ekológiou, a to bez uprednost

Ochrana osobných údajov

© Všetky práva vyhradené. Fórum občanov Slovenska. 2012