Email servis

Volebné desatoro

Každý občan má právo a povinnosť aktívne sa zúčastňovať na verejnom živote obce v ktorej žije a viesť tak volených zástupcov k zodpovednému výkonu funkcií, ktoré im zveril. V komunálnych voľbách preto nie je nič dôležitejšie, ako naše právo vybrať si – naše právo voliť. Vo VOLEBNOM DESATORE Vám ponúkame informácie ako na to.

Komunálne voľby 2.december 2006

 

Prečo voliť?

01.  Každý občan má právo a povinnosť aktívne sa zúčastňovať na verejnom živote obce v ktorej žije a viesť tak volených zástupcov k zodpovednému výkonu funkcií, ktoré im zveril. V komunálnych voľbách preto nie je nič dôležitejšie, ako naše právo vybrať si –  naše právo voliť.

 

Ako na to?

02.  Nezabudnite, že vo volebnej miestnosti ste povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.

Poznámka 1: Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.


Poznámka 2: Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu (v ktorej zozname voličov je zapísaný) o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.


03.  Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostanete vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce alebo mesta a dva hlasovacie lístky, a to hlasovací lístok pre voľby starostu obce, v meste primátora a hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného, v meste mestského zastupiteľstva.

 

04.  V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice dostanete  prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky mestskej časti a štyri hlasovacie lístky, a to hlasovací lístok pre voľby primátora mesta a hlasovací lístok pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva, hlasovací lístok pre voľby starostu mestskej časti a hlasovací lístok pre voľby poslancov miestneho zastupiteľstva.

 

05.  Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpite do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, t.j. na odovzdanie hlasu vybraným kandidátom – zakrúžkovaním ich poradového čísla. Pozor, voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.

 

06.  Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho zastupiteľstva) zakrúžkujete poradové čísla kandidátov pre ktorých ste sa rozhodli. Pozor, zakrúžkovať  však môžete najviac taký počet  kandidátov, aký je počet poslancov volených vo volebnom obvode.

 

07.  Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) zakrúžkujete poradové číslo len jedného, Vami vybraného kandidáta.

 

08.  V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vložíte do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (v meste primátora) a jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného (v meste mestského) zastupiteľstva.

 

09.  V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice vložíte do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby primátora mesta, jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva, jeden hlasovací lístok pre voľby starostu mestskej časti a jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov miestneho zastupiteľstva.

 

10.  Samotný akt voľby vykonáte  po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vložením obálky do volebnej schránky. Prajeme Vám šťastnú ruku.

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Ochrana osobných údajov

© Všetky práva vyhradené. Fórum občanov Slovenska. 2012