Úvodná stránka > Povedzme politikom, akú vládu chceme!

Povedzme politikom, akú vládu chceme!

Každý z nás by rád žil v prosperujúcej a dobre riadenej krajine. Tragické a smutné udalosti dnešných dní len potvrdzujú, v akom hlbokom morálnom rozklade je naša spoločnosť. Zavraždnie dvoch mladých ľudí, ktorí priveľa vedeli o politickej kriminalite, nás stiahlo až na samé dno korupčného bahna. Je to aj naša vina – vina občanov, že sme politikom dovolili urobiť si zo štátu plantáž, na ktorej pestujú korupciu a nehanebne z toho profitujú.  Aj preto dnes žijeme v spoločnosti rozdelenej na zlodejov a okrádaných. Ak chceme, aby sa to zmenilo, aby obetovanie Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej naozaj predznamenalo začiatok novej cesty, musíme politikom jasne povedať, akú krajinu chceme a aké princípy vládnutia budú musieť nami volení zástupcovia rešpektovať a dodržiavať.

 

Na verejnú diskusiu ponúkame občanom 7 princípov  vládnutia a vyzývame každého, aby sa do tejto diskusie zapojil a pomohol nám tak spoločne vyjadriť naše občianske predstavy o dobrom, čestnom a spravodlivom vládnutí a súčasne pomohol sformulovať naše občianske priority na prvých 100 dní vládnutia tých, ktorí vzídu z riešenia súčasnej politickej krízy. Vyzývame každého, kto chce zmenu a vie  konštruktívne prispieť, aby sa zapojil do tejto diskusie na Facebooku a Twitteri...

 

7 princípov vládnutia

 

Verejná diskusia  Fóra občanov Slovenska k výzve Povedzme politikom, akú vládu chceme.

Občianske združenie Fórum občanov Slovenska sa touto výzvou obracia na každého, kto chce žiť v prosperujúcej a dobre riadenej krajine a chce sa o to aj aktívne pričiniť.  Na to, aby sme potrebnú zmenu dosiahli, potrebujeme 1. čestných a spravodlivých vodcov s víziou a charizmou, 2. dobrú vládu a 3. aktívnych občanov. Lídrov si môžeme vybrať a nasledovať, k aktívnym občanom sa môžeme pridať a o dobrú vládu sa musíme sami pričiniť a sami si ju aj udržať. Predtým sa však musíme dohodnúť na spoločnej predstave o dobrej vláde, na princípoch, ktorých dodržiavanie je rozhodujúce pre spravodlivé a efektívne spravovanie krajiny. O nasledujúcich siedmich princípoch vládnutia chceme s občanmi verejne diskutovať a ich praktické uplatňovanie spoločne sformulovať do našej predstavy o prioritách ministerstiev na  prvých 100 dní vládnutia.

 

1. Princíp zásluhovosti (meritokracie)

 

Prvým princípom dobrého riadenia spoločnosti je princíp zásluhovosti. Krajinu majú viesť tí, ktorí si to zaslúžia preukázanými vedomosťami, schopnosťami, skúsenosťami a zručnosťami. Vzdelaní, skúsení a múdri majú vždy privilegované postavenie pred tými, ktorým potrebné vzdelanie, vedomosti a skúsenosti chýbajú. Prioritou dobrej vlády preto musí byť školstvo a vzdelávanie. Každé dieťa v našej krajine musí mať zaručený rovnaký prístup k dobrému vzdelaniu a práve vzdelanie musí byť hlavným predpokladom na ceste jednotlivca k lepšiemu spoločenskému uplatneniu. V dobre riadenej krajine sa kvality každého hodnotia výlučne podľa preukázaných vedomostí, schopností a dosahovanej výkonnosti. Rasová, etnická, náboženská alebo politická príslušnosť a všetko ostatné je preto irelevantné. 

 

2. Princíp rasovej a náboženskej znášanlivosti

 

Druhým princípom dobrej vlády je dodržiavanie rasovej a náboženskej znášanlivosti. V každej multietnickej krajine je kľúčom k úspechu vlády jej schopnosť vytvoriť a udržiavať harmonické spolunažívanie národa, národnostných menších a najrôznejších náboženských skupín. Sloboda slova musí v dobre riadenej krajine tento princíp rešpektovať. 

 

3. Priníp neskorumpovanej vlády

 

Tretím princípom dobre riadenej spoločnosti je čistá - neskorumpovaná vláda. Len nulová tolerancia k porušovaniu tohto princípu dokáže potlačiť korupciu.  Do vedenia štátu a na vedúce pozície musia byť vyberaní čistí, neskorumpovaní a neúplatní lídri. Druhým predpokladom je  jednoznačne vyjadrený záväzok týchto lídrov  netolerovať korupciu v akejkoľvek podobe. Nulová tolerancia korupcie vo verejnej správe znamená v praktickom živote bezpodmienečné väzenie za korupciu pre každého, bez ohľadu na to, či ide o skorumpovaného úradníka alebo ministra.  

 

4. Princíp právneho štátu

 

Štvrtým princípom dobrého vládnutia je princíp právneho štátu. Ak má dobrá vláda garantovať svojim občanom slobodný život v spravodlivom štáte, musí právny štát povýšiť na svoju najvyššiu prioritu. Zákon musí platiť rovnako pre každého, chudobného aj bohatého. Tento princíp musí byť aplikovaný rovnako na tých, ktorým vláda vládne, ako aj na tých, ktorí vládnu. Ak si majú vodcovia udržať dôveru ľudí, musia sa postarať o spravodlivosť, o rovnaký meter na každého bez výnimky. Dobré meno krajiny ako právneho štátu je rozhodujúce nielen pre zahraničné investície a udržanie konkurencieschopnosti krajiny navonok, ale aj pre budovanie dôvery medzi vládou a občanmi vo vnútri krajiny.

 

5. Princíp sociálnej spravodlivosti

 

Piatym princípom dobrého vládnutia je  princíp sociálnej spravodlivosti. Základným predpokladom je zakomponovanie tohto princípu do stratégie inkluzívneho rastu a zvládnutie hrabivosti nositeľov moci, ako hlavnej príčiny potenciálneho zlyhania demokracie v krajine. Keďže najúčinnejším prostriedkom na uspokojovanie hrabivosti jednotlivcov je moc a korupcia, nesmie dobrá vláda dovoliť, aby rozhodovanie demokratickou väčšinou v akomkoľvek orgáne verejnej moci na ktoromkoľvek stupni bolo zmarené korupciou nositeľov tejto moci v krajine. 

 

6. Princíp starostlivosti o životné prostredie

 

Šiestym princípom dobrej vlády je starostlivosť o životné prostredie. Dôsledné uplatňovanie tohto princípu by malo zo Slovenska urobiť zelenú, dobre udržiavanú krajinu s čistými riekami, ošetrovanými lesmi a ulicami bez špiny a odpadkov.

 

7. Princíp stability a politickej neutrality verejnej služby

 

Siedmym princípom dobrej vlády je princíp stability a politickej neutrality verejnej služby. Efektívne riadiť krajinu dokáže dobrá vláda len ak má dobre zorganizovanú verejnú službu. Prostredníctvom verejnej služby vláda realizuje svoje programové ciele a plní sľuby, ktoré dala občanom. Rozhodnutia vlády a parlamentu musí totiž niekto vykonať. Vláda ani 150 poslancov sami osebe nedokážu so svojimi „riadiacimi aktami“ v reálnom živote nič urobiť. Na to máme v spoločnosti desaťtisíce úradníkov (nielen ministerských, ale aj tých, čo sedia na okresných úradoch, v kanceláriách ústavných činiteľov, na súdoch, na polícii, na prokuratúre), ktorí ich vo svojej každodennej práci uvádzajú do života a mali by sa striktne pridržiavať zákonov a konania vo verejnom záujme. Na to, aby to mohli robiť, nesmú byť nikomu "zaviazaní", musia byť chránení proti svojvoľnému politickému zasahovaniu a ohýbaniu paragrafov, straníckemu klientelizmu, rodinkárstvu, protežanstvu a diskriminácii. Pre systém verejnej služby, v ktorej pracujú,  je preto rozhodujúcim faktorom jej odpolitizovanie ako základný predpoklad jej stability a politickej neutrality.

 

Facebook - Diskusia

 

Za Fórum občanov Slovenska: Ľubomír Plai, Radoslav Štefančík a Michal Motúz

 

V Bratislave 22.marca 2018

Ochrana osobných údajov

© Všetky práva vyhradené. Fórum občanov Slovenska. 2012